Cuncetta ‘é Mascione

Visite: 63

Rappresentazione carnascialesca contadina scritta da Michele Buldrini

di Arnaldo Brunale - fb

19 gennaio 2022

Back

Altra rappresentazione mascherata: Cuncetta ‘é Mascione: si tratta del classico intreccio d’amore fatto di situazioni ambigue e ridanciane. Alla fine tutti sono contenti, partecipando alla festa ed alla mangiata luculliana per celebrare il trionfo dell’amore. Rappresentazione carnascialesca contadina scritta da Michele Buldrini e riportata fedelmente nella trascrizione dialettale fatta dall’autore. 

 

1
Séme figlie dé lu Molise 
ché purtame lu surrise 
pi li vie e pi li case 
e la gioia dé campà’.

2
Aria bóna da li paisi
aria fresca da’la muntagna 
aria sana di campagna 
nu purtame a ‘sta cità. 

3
Chesta è ‘na iurnata e festa 
quanne è iuōrno di fatīa 
cé métteme ‘n malatia 
cacche fesse ha da pagà’. 

4
Rit.: Viva lu Carnuale 
quanne ogni scherze vale 
quanne sotte a stu ciele 
turname tutt’uāle. 

5
Nu séme dé chella gente 
ca nén tè proprie niente 
ma ché da masquarata 
‘mpurtante è rivindata. 

6
Rit.: Viva lu Carnu
quanne ogni scherze vale 
quanne sotte a stu ciele 
turname tutt’uāle. 

7
Nu séme le tre cumpare 
ma c’ nu sole córe 
stéte a vérè’ stasera 
chélle c’ha ra succére’. 

8
Com.: I’ facce u comandante 
Ten.: I songhe u tenente 
Fr.: I’ passe pé’ nu conte 
nu conte ca nén conta. 

9
Rit.: Viva lu Carnuale 
quanne ogni scherze vale 
quanne sotte a stu ciele 
turname tutt’uāle. 

10
Pas.: Cuncetta o mia Cuncetta
lu cor mie mé sbatte 
mi sbatte forte forte 
quann’è vicine a te. 

11
Cun.: Pasquale o mio Pasquale 
da che tè canuscette 
mi subbito innammorai 
e tu l’ sa’ pécchè. 

12
Pas.: Pécchè so’ ‘u cchiù belle 
pécchè so’ u cchiù forte 
pécchè manche la morte 
mé fa paura a me. 

13
Cun.: Si forte cumme l’acite 
si dóce cumme lu muste 
zé sente nu belle guste 
quanne mé stregne a te. 

14
Pas.: Cuncetta oh mia Cuncetta 
Cun.: Pasquale oh mio Pasquale 
Ins.: Ogge è lu Carnuale 
nu vāsce cé avéma rà’. 

15
Rit.: Viva lu Carnuale 
quanne ogni scherze vale 
quanne sotte a stu ciele 
turname tutt’uāle. 

16
Cun.: Abbandunata e sola 
lu córe mé fa male 
nisciune mé cunzóla 
e mò comme haia fa’? 

17
Zin.: Nu séme le zéngarielle 
durmime réntre a’la stalla 
parlame c’ le stelle 
sapeme la vérétà. 

18
Camp.: Nu séme cambuasciane 
dé tutte le quartiere 
cé basta nu bicchiere 
dé vine pé’ cantà’. 

19
Zin.: Tu si nu cambuasciane 
dé basce Sant’Antuone 
té piace magnà’ buone 
ma nén vuò’ fatià’. 

20
Camp.: Tu si ‘na zéngarella 
ché dice la véntura 
e fa la frécatura 
a chi zé la fa fa’ 

21
Rit.: Viva lu Carnuale 
quanne ogni scherze vale 
quanne sotte a stu ciele 
turname tutt’uāle. 

22
Cun.: ‘Na zénghéra busciarda 
m’ha ritte la véntura 
e z’è frécate l’ore
ché mé rette mammà 

23
Ciccille Facce ‘é Creta 
Carmela dé la Fóta 
da ‘n ciele so’ ménute 
té vuonne cunzulà’. 

24
Franc.: Da lu Fussate cupe 
u conte z’è préséntate 
a te ché suoffre tante 
pé’ chéssa ‘nfamétà’. 

25
Cun.: I’ t’arréngrazie conte 
e nu sulliéve sente 
pécchè pé’ mé fa’ tante 
cumme t’haia réngrazià’? 

26
Franc.: I’ so’ omme d’onore 
e t’arporte l’ore 
té lé prumette e giure 
‘ngoppe a ‘sta nubéltà. 

27
Cuncetta dé Mascione 
Francische té vo béne 
faceva tanta pena 
quanne pérdette a te. 

28
Lu córe zé struieva 
e sempe a te pénzava 
e spisse nén magnava 
sapisse tu pécché? 

29
Tutte le miézeiuōrne 
Francische té pénzava 
la panza murmuriava 
cércava sempe a te. 

30
Franc.: Stasera ché bella sera 
z’è fatte dóce u córe 
nén tenghe cchiù pénziere 
lassatéme cantà’. 

31
Nu cante séntite e vére 
a tutte ‘ste cumpare 
ché mé so’ tante care 
vénitéme a truà’. 

32
Camp.: L’invite è assai sincére 
e nu a tutte l’óre 
sia dé matina o sera 
té ménime a truà’. 

33
Franc.: I’ ca nén tenghe casa 
mò facce ‘na bella cósa 
fine a quanne té spuose 
mé venghe da te a alluggià’. 

34
Tutti: Nu cante pé’ Cuncetta 
cé ha spìse le présutte 
la massaria cé aspetta 
cé aspetta pé’ magnà’. 

35
La festa è già funita 
l’amore ha triunfate 
l’utéma masquarata 
cantanne zé né va. 

36
Rit.: Viva lu Carnuale 
quanne ogni scherze vale 
quanne sotte a stu ciele 
turname tutt’uāle.

N.B. La foto appartiene alla famiglia del compianto Domenico De Renzis.

di Arnaldo Brunale - fb

Back